Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jonathan

Nghề nghiệp: Events Coordinator

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 years- new employee training
10 years-professional mentoring and training
14 months - ESL tutoring

Sở thích: My interest are: sports, movies, travel, culture and history

Giáo dục: Associate Degree, General Studies, Parkland College
TEFL Certificate, ITA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: