Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Emilia AW

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching English in Poland

Sở thích: Coffee, movies, podcasting, foreign languages, interior design, organizing, reading books, travel.

Giáo dục: Hunter College in NYC,
BA in Media Studies and Italian Literature

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: