Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Maggie Shabo

Nghề nghiệp: ESL teacher, writer, editor

Kinh nghiệm giảng dạy: VIPKid, community college, adult community instructor at Grace Church

Sở thích: French language, painting, books, health

Giáo dục: Honors BA English and Anthropology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)