Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Maayan Fo

Nghề nghiệp: Client Management in the past, currently private English teacher

Sở thích: Film, music, food and books!

Giáo dục: BSc - Boston University
MBA - Bar Ilan University (Israel)
MSW - Yeshiva University
CELTA (teaching certificate) - Cambridge University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)