Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Stacey Maier

Nghề nghiệp: English as a Second Language Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I teach English as a Second Language in Vietnam.

Sở thích: Travel, cooking, food and wine, television, books, music,

Giáo dục: Bachelors of Commerce
Diploma of Culinary Management
CELTA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: