Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

KerrieAnn P

Nghề nghiệp: Spanish/English Student

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching children in Peru!

Sở thích: I love coffee, animals, the environment, ecology, marine mammals, writing, and culture!

Giáo dục: Finishing a Spanish Bachelors Degree with a double minor in Global Studies and English.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)