Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Bee Fox

Nghề nghiệp: English trainer, business English teacher, university professor

Kinh nghiệm giảng dạy: 16 years as a university English professor;
2 years as a kindergarten teacher;
2 years as an ESL teacher in Vienna, Austria & Prague, Czech

Sở thích: travel, music, books, art, theatre, animals, running, skiing, swimming, adventure

Giáo dục: University of Illinois, USA--M.A. and B.A. in English; Oxford House in Prague, Czechia--CELTA with Business English and Young Learners endorsements

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Đức (Cơ bản)