Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Stephen Bowser

Nghề nghiệp: Data Scientist

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL certified

Sở thích: running, rock climbing, skiing, traveling

Giáo dục: Bachelor's Degree in Physics and Statistics from the University of Northern Iowa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: