Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

John Ch2

Nghề nghiệp: Freelancer, Consultant, Online Educator

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL tutoring / coaching since 2016

Sở thích: travel, food, film / TV, blogging, making videos, Argentine tango, flying, aikido

Giáo dục: MBA in Global IT Management, American University, Washington DC

Aerospace Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago IL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: