Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Daniella McD.

Nghề nghiệp: TEFL Certified English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year of teaching English at Dolphin Academy in Costa Rica.

Sở thích: Traveling, Singing, Music, Dancing, and Writing

Giáo dục: Iuka High School. High school graduate.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: