Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Charmaine Chamption

Nghề nghiệp: Online Teaching

Kinh nghiệm giảng dạy: I currently am employed by DaDaABC. I work Saturday and Sunday mornings.

Giáo dục: I went to Hillsborough Community College in Tampa, Florida where i studied nursing.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: