Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lisa Renee R

Nghề nghiệp: ESL English teacher; High school counselor; TOEFL/IELTS trainer

Kinh nghiệm giảng dạy: English teacher, school counselor, TOEFL/IELTS Prep

Sở thích: I enjoy traveling, movies, pets, cooking, languages, cultural studies, and reading.

Giáo dục: I’m a teacher, Certified in Education at all levels, and specialize in ESL English! I teach middle school and high school English. I am a certified TOEFL trainer and I also prepare students for IELTS.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Bồ Đào Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: