Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Paida C

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have work as an English teacher for children and adults.

Sở thích: I love food and travel.

Giáo dục: Bachelor of Arts in Psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: