Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

John PY

Nghề nghiệp: Conversational English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught conversational English in Japan for the past two and a half years!

Sở thích: Photography, sports, hiking, running, board games, Japan, learning about new cultures.

Giáo dục: Crown College

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)