Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ibrahim Bennett

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been an English teacher for 3 and a half years. I'm experienced at teaching various levels from Elementary to IELTS preparation.

Sở thích: Video making
Sports
Fashion
Technology
Travel

Giáo dục: Degree in Business Psychology
CELTA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)