Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Racquel P

Nghề nghiệp: Teach English online.

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching english online for 6 months. I have been teaching the bible for 10 plus years. I have learned ASL to teach deaf for the past 4 years.

Sở thích: Music, fashion, Dancing, learning other cultures.

Giáo dục: TESOL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: