Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Josh KM

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 Years Teaching Experience...
English Teacher Online...
Taught students from age of 4 to 18...
Various different subjects

Sở thích: Travel...Photography...Film...Sports...Music...I like almost everything

Giáo dục: Queen's University Belfast...
BA Degree in History

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: