Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Andrew TK

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: One year teaching in Japan

Giáo dục: CELTA qualification in English language teaching

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)