Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sarah McK

Nghề nghiệp: Volunteer

Kinh nghiệm giảng dạy: I have experience in teaching Sign Language and also spent many years as a bible teacher.

Sở thích: Nature, Sports, and Reading

Giáo dục: High School Graduate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)