Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Eric

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I've been teaching for six years. It's my passion and I'm always looking to improve.

Sở thích: I love to read, paint and travel.

Giáo dục: Duquesne University
Boston College
Philosophy, History

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: