Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Clarke Illmatica

Nghề nghiệp: Writer

Kinh nghiệm giảng dạy: Six years of teaching experience. I've taught in Brazil, China, Taiwan, Cambodia and Vietnam.

Sở thích: Photography, Video Games, Dancing, Martial Arts, Movies, Cooking, and good music,

Giáo dục: New York University, Journalism

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: