Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rayna Opoku

Nghề nghiệp: English Teacher

Sở thích: Photography, Cooking, Culture, Travel, Digital Nomading, Movies, TV Shows, Pop Culture, World News

Giáo dục: Bachelor's of Principles and Methods of Language Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: