Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alice Thomas

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: GCSE and 11+ tutoring and ESL experience with Landi

Giáo dục: BA Criminology and Social Policy from University of Nottingham

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: