Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Trevor HT

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years teaching English in Colombia. 1 year teaching English at a university in Peru. I also have a TEFL.

Sở thích: biking, science, reading, poetry, traveling, teaching english...

Giáo dục: I have a bachelor's degree in accounting from Rider University in New Jersey, USA. I am certified to teach in USA.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: