Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Solomon C

Nghề nghiệp: Online Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 10+ years of volunteer bible education work teaching a variety of ages from different backgrounds.

Sở thích: Photography, Video Games, Drawing, Music, Teaching, Painting, Technology

Giáo dục: Global Language Teaching 150hr master course for TEFL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Việt (Hội thoại)

Video Hồ sơ: