Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Adam Hatchard

Nghề nghiệp: Student

Kinh nghiệm giảng dạy: Coaching youth basketball
Summer Camp Counsellor

Sở thích: Rock Climbing
Hiking
Camping
Basketball
Swimming

Giáo dục: High School - Emmanuel College
University - Currently studying outdoor education & teaching at LaTrobe University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)