Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

alex V

Nghề nghiệp: Business Owner

Kinh nghiệm giảng dạy: Financial Education, Business Classes, ESL

Sở thích: Economics, Business, International News, Sports

Giáo dục: B.A. Economics

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: