Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alan McGuire

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 12 years teaching in Texas public schools as a music teacher. 4 years as an English teacher in Cali, Colombia

Sở thích: tennis, movies, news, politics, socializing

Giáo dục: Bachelor of Arts degree, University of North Texas

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: