Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rachel Johnson

Nghề nghiệp: Professional Writer & English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL teacher for over 2 years to children and adults worldwide!

Sở thích: Reading, writing, business, entrepreneurship, travel, technology, entertainment, and lifestyle.

Giáo dục: TESOL Certified English

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: