Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Patxi L

Nghề nghiệp: Teacher and Coach

Kinh nghiệm giảng dạy: One year coaching

Sở thích: Big Marvel fan, Traveling, Sports, TV Shows,

Giáo dục: University of New Haven

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: