Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jenny D

Kinh nghiệm giảng dạy: I worked for Berlitz language school in Perth.
I home schooled my daughter for many years.

Sở thích: The ocean, the mountains. Self sustainable living.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), Tiếng Ả Rập (Cơ bản)

Video Hồ sơ: