Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Cherice Richmond

Nghề nghiệp: Business Owner, ESL Online Teacher, Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: I've homeschooled my three children prior to them entering into Kindergarten, taught preschool aged students as well as being an online English tutor for almost two years.

Sở thích: Traveling, Shopping, Sports, Health, Food, Dancing, DIY, Pets

Giáo dục: -Kansas City Kansas Community College, Associates Degree, 2006

-Troy University, Bachelors Degree, 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: