Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Minna C

Nghề nghiệp: Advanced Placement English Language and Literature Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: Teachers' assistant at preparatory cram schools
Volunteer English teacher at rural elementary schools
Private ESL tutoring

Sở thích: Music, drawing, youtubing, writing, working out etc.

Giáo dục: University of British Columbia
Environmental Science Major

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: