Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Michael Ch

Nghề nghiệp: ESL Teacher, Musician

Kinh nghiệm giảng dạy: Vocal Coach
Music Director
ESL Teacher

Sở thích: Music
Travel
Health & Fitness
Language

Giáo dục: Bachelor's from Eastern Kentucky University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)