Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Shelby Lynne W

Nghề nghiệp: English Second Language teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I currently work for an online platform, teaching children English.

Sở thích: Everything outdoors, fishing, camping, camp fires. Also playing with my son. We enjoy building Legos. I also enjoy natural living, gardening, and raising animals.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: