Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sarah M.W.

Nghề nghiệp: ESL Teacher/Mystery Writer

Kinh nghiệm giảng dạy: - Classroom student teacher (2010-2011)
- Elementary academic tutor (2010-2013)
- Online ESL teacher (2018-Present)

Sở thích: Mystery, Games, Art, Poetry

Giáo dục: -Bachelor's in Philosophy from John F. Kennedy University

-Completed coursework towards Master's in Education from Brandman University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)