Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Leopoldo D

Nghề nghiệp: Information Systems Technician

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years experience in teaching ESL. 15 years total in other subjects.

Sở thích: Travel, Cooking, Finances, etc.

Giáo dục: Southern Illinois University Carbondale.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: