Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Khalid TT

Nghề nghiệp: Stock market trading

Kinh nghiệm giảng dạy: Volunteer work teaching English in South America.

Sở thích: Music, Chess, fitness, body building, different cultures and tradition, dancing, teaching english, movies, biking, traveling

Giáo dục: High School Graduate
/General education at Chabot College, California
/Associates in Accounting SNHU, New
Hampshire
/Military education, Marine Corps

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: