Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jason Collins

Nghề nghiệp: accountancy

Kinh nghiệm giảng dạy: a couple months with Thai kids. voluntary programme.

Sở thích: Liverpool football club, football, tennis, motorsport,snooker and 8ball pool.
Horticulture

Giáo dục: Chulmleigh Community College
Maths, biology, religion, art, history

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)