Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Gladys Garza

Nghề nghiệp: Online English Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching Assistant at Patrick Henry Elementary School - Chicago, IL

Online English Tutor at ALO7

Sở thích: -Playing Tennis
-Dancing
-Painting
-Travelling
-Ice Skating

Giáo dục: High School Diploma at Lane Tech College Prep High School - Chicago IL


Bachelors of Science in Accountancy at DePaul University - Chicago, IL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)