Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lacey M.P.

Nghề nghiệp: Executive Assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: - 10+ years working with children
- 5+ years tutoring children in other languages
- 5+ years working with children with disabilities (ADHD, Autism, Downs Syndrome, Dyslexia)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)