Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nici Dove

Nghề nghiệp: ESL Teacher and Freelance Writer

Kinh nghiệm giảng dạy: Joy Training School;

Inner Mongolia Minority University;

Anne Arundle Community College;

Xi'an International School;

Minneapolis Somali Welcome Center

Sở thích: Traveling, exploring new cultures and places, dancing, writing, and swimming

Giáo dục: North Central University- Intercultural Relations: Linguistics and TEFL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: