Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Delian LuLu

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Alyaner Preeschool- Preeschool Teacher
Little Land- Preeschool Teacher
currently:
Alice's School Private school- 1st grade- 6th grade English Teacher

Giáo dục: Elementary ESL in Interamerican University of Puerto Rico, Fajardo Campus

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)