Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Krystina V

Nghề nghiệp: Social Worker

Kinh nghiệm giảng dạy: VIPKID 6/17-Present

Sở thích: Cooking, education, psychology, social work, ice dance, figure skating

Giáo dục: Masters in Social Work 2015
Bachelor's in Social Work 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: