Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Amanda Pie

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 Years of teaching experience in Higher Education and one year of experience teaching online ESL.

Sở thích: Homesteading, animal husbandry, dogs, dog training, horseback riding, reading, writing, cooking, and gardening.

Giáo dục: Marian University (Bachelor of Arts English)
Lakeland University (Master of Arts Counseling)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)