Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Marc Engel

Nghề nghiệp: English Teacher, Assistant Principal, Musician

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 years as a high school english teacher.

Giáo dục: Bachelors of Arts with High Honors in English Literature, Swarthmore College, 2009

Masters of Teaching Secondary English, University of Southern California, 2013

School Building Leader Certificate, Baruch College, 2016

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: