Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Bruno Alexander

Nghề nghiệp: Tax Consultant, Writer, English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Four months part-time experience teaching English online

Sở thích: Travelling, trying different foods, writing, sports, disc golf, international affairs

Giáo dục: Bachelor of Arts (Political Science)
Master of Accounting

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: