Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

VERNON G R

Nghề nghiệp: ESL Teacher, Online Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 12 years experience teaching in the classroom; I have 6 months experience as a online tutor.

Giáo dục: Southern University Bachelor of Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)