Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Darren W

Nghề nghiệp: Office worker

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught English for 5 years in Japan

Sở thích: I like travel, international finance and meeting new people

Giáo dục: Murdoch University BA Psychology
Deakin University Grad Cert International Relations

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: