Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jay Forge

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Wall Street English - Native Teacher - (Mexico City & Istanbul) 2014-2015

Bangkok Christian College - Intensive English Program - Primary Levels 4-6 Teacher - 2007-2011

Fun Language Ltd - Bangkok, Thailand - Native Teacher - 2005-2007

Sở thích: Traveling, reading, films, photography

Giáo dục: Wagner College, Staten Island, NY
Graduated in 2004 with BA in International Affairs, minor Economics

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: